โรงเรียนวัดตรีทศเทพ

โรงเรียนวัดตรีทศเทพ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการ กิจกรรมที่หลากหลาย ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายการศึกษากรุงเทพมหานคร ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนพัฒนาการศึกษาของ กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน จึงต้องพัฒนาปรับกระบวน การเรียนการสอที่มุ่งเน้นยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้